VEDTÆGTER FOR SENIOR-SECTION

§ 1. Klubbens navn.

Klubbens navn er Senior-Section og er en ”klub i klubben” under Skanderborg Golfklub.

§ 2. Formål.

At samle Skanderborg Golfklubs seniorer m/k over 60 år til socialt og hyggeligt samvær i golfspillets regi, herunder at afholde lokale turneringer, samt turneringer med vores venskabsklubber.

§ 3. Medlemskab.

Alle medlemmer af Skanderborg Golfklub som er over 60 år, kan blive medlem, og en evt. ægtefælle/samlever under 60 år kan også blive medlem. Det er en selvfølge at golfreglerne følges, og bevidst omgåelse af reglerne i en turnering medfører en advarsel, og ved gentagelse udelukkelse fra Senior-section.

§ 4. Kontingent.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og skal være indbetalt senest den 1. marts. 

§ 5. Generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes  den første spilledag i sæsonen, d.v.s. den første onsdag i april, med følgende 
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
6. Valg af 1 suppleant for en 1-årig periode.
7. Valg af revisor.
8. Forslag fra bestyrelsen.
9. Forslag fra medlemmerne – skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
10. Eventuelt.

Stemmeberettiget er ethvert medlem, som rettidigt har indbetalt kontingentet for sæsonen.

Vedtægtsændringer besluttes på generalforsamlingen, som træffer alle beslutninger med simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling såfremt der opstår behov.

 

§ 6. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 6 personer, som vælges for en to-årig periode. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer, og fordeler de øvrige arbejdsopgaver mellem sig. Bestyrelsen træffer beslutninger ved stemmeflertal, og ved lighed er formandens stemme afgørende. Formand og kasserer har hver for sig fuldmagt til klubbens midler i det valgte pengeinstitut.

§ 7. Venskabsklubber.

Klubben har en række venskabsklubber, hvor vore medlemmer kan spille til favørpriser. Listen over venskabsklubberne kan ses på klubbens hjemmeside. Desuden findes der Østjysk Golfring, hvor man for et årligt kontingent kan spille frit på et antal baner i Østjylland.

§ 8. Opløsning.

Generalforsamlingen træffer beslutning om eventuel opløsning af klubben Senior-SectionVed klubbens eventuelle opløsning skal klubbens midler tilfalde Skanderborg Golfklubs Juniorafdeling.

 

Nærværende vedtægter gældende fra 2017 er godkendt af generalforsamlingen den 30.11.2016

 

………………………………………..                   ……………………………………                ……………………………………….
Bjarne Jessen                                           Jørgen Førgaard                              Dorete Jensen

 

…………………………………………                  …………………………………..                 ………………………………………
Ingrid Grønnegaard                                Knud Aage Lyngaae                        Arne Henrik Bjerg