REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SENIORSEKTION 4. APRIL 2018

 

1: VALG AF DIRIGENT: Jørn Skovsbøll.   J.S. takkede for valget og meddelte, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet den 6. marts 2018.

 

2: FORMANDENS BERETNING: Førgaard meddelte at alle fremmødte havde stemme- og taleret. Berettede om årets forløb, og selvom 2017 vejrmæssigt havde været præget af meget regn, havde der til matcherne og arrangementerne været god tilslutning fra de 107 medlemmer. Takkede desuden greenkeeperne, Stig, Lisbeth, Jette og bestyrelseskolleger for godt samarbejde.

 

3: REGNSKAB: Knud Aage gennemgik regnskabet med indtægter for 27.754,35 kr. og udgifter på 28.942,25 kr., hvoraf 4.007,30 kr. var tilskud til julefrokosten.   Da beholdningen primo var 14.716,76 kr. gav det en slutbeholdning på 13.528,86 kr., hvortil kommer værdien af vinlageret på 6.615,00 kr. Regnskabet var godkendt af Verner Larsen.

 

4: KONTINGENT: uændret.

5: VALG AF 3 BESTYR.MEDLEMMER: Gerda Siggaard, Dorete Jensen og Jørgen Førgaard, der   alle tog imod genvalg.

6: VALG AF 1 SUPPLEANT: Jørgen Mikkelsen.

7: VALG AF REVISOR: Eigil Hougaard. Verner Larsen havde frasagt sig jobbet af gr. helbredet.

8: FORSLAG FRA BESTYRELSEN: Matchplanen var lagt ud på hjemmesiden. Ingen bemærkn.

9: FORSLAG FRA MEDLEMMERNE:

A: Knud Hansens forslag om flere individuelle matcher var allerede lagt ind i matchprogrammet.

B: Erik Bottkes forslag om præmiebegrænsning indenfor 1 måned blev ikke vedtaget.

C: Verner Larsens forslag om fremrykke tidspunktet for præmier til eclectic var sket i progr.

D: Verner Larsens forslag om bårebuket fra sektionen, når et medlem afgår ved døden. Det     blev ikke vedtaget, men selvfølgelig kan man sende individuel opmærksomhed. Knud Aage vil pr. mail orientere alle medlemmer, når der erfares et dødsfald.

E: John Christensens forslag om, at A-rækken ved slagspil i de ugentlige matcher skal spille bolden i hul. Dette blev vedtaget for både damer og herrer.

10: EVENTUELT: Førgaard gjorde opmærksom på ”fidusen” med at zoome ned på 75% tekst for at se hele sektionens afsnit på hjemmesiden. Desuden blev tak og vin tildelt følgende: dagens dirigent Skovsbøll, afgående revisor Verner L. og de 4 der har stået for vintergolfen: Knud Aage, Eigil Andersen, Arne Bjerg og Poul Fjord.

REFERENT: Ingrid.